خرید کتاب The River Always Wins : Water As a Metaphor for Hope and Progress

[ad_1]

مراقبه ای درباره حرکت جامعه و طبیعت ، براساس تجربیات نویسنده به عنوان یک فعال. به طور خلاصه ، فصل های تصحیحی ، مارکیس از طریق استعاره از آب قدرت نیرو و جمع را کشف می کند. دیوید مارکیس به عنوان یک فعال ، حفاظت از طبیعت Oak Cliff را در دالاس تأسیس کرد و از سال 2011 با اتحاد حفاظت تگزاس مشاوره کرده است.

[ad_2]

کتاب The River Always Wins : Water As a Metaphor for Hope and Progress