خرید کتاب The Road to Joy : Eight Pathways of Psychospiritual Transformation

[ad_1]

در جاده به سوی شادی ، کوین مک کلون از ما دعوت می کند تا با کاوش در هشت مسیر اساسی روحی و معنوی که پایه های یک زندگی شادتر را ایجاد می کند ، در یک سفر شخصی و حرفه ای به او بپیوندیم. این کتاب با الهام از مرگ همسر محبوبش ، گریس چن-مک کلون ، در پی ادغام مسیرهای اساسی تحول روحی و معنوی است. هر فصل با استفاده از منابع روانشناختی و معنوی ، راهی را به طور عمیق کاوش می کند و با برنامه های عملی عملی و مشخص به پایان می رسد. مک کلون به شدت از تحقیقات روانشناختی و معنویت جاسازی شده در سنتهای مختلف معنوی و عرفانی بهره می برد ، از جمله خردی که ریشه در دوازده مرحله الکلی های ناشناس دارد.

[ad_2]

کتاب The Road to Joy : Eight Pathways of Psychospiritual Transformation