خرید کتاب The Role of Financial Analysis on the Financial Performance of Microfinance Institutions in Rwanda. A Case Study of Inyongera SACCO/Cyuve From 2011 to 2015

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی سال 2017 در اقتصاد تجارت – حسابداری و مالیات ، نمره: 16.5 ، موسسه علمی کاربردی INES Ruhengeri ، دوره: حسابداری ، زبان: انگلیسی ، چکیده: هدف اصلی این مطالعه تجزیه و تحلیل نقش تحلیل مالی در عملکرد مالی موسسات مالی خرد در رواندا طی سه هدف خاص. اولین مورد ارزیابی شاخص های تجزیه و تحلیل مالی در Inyongera SACCO / Cyuve بود. دوم تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده عملکرد مالی در Inyongera SACCO / Cyuve. مورد سوم اندازه گیری رابطه بین شاخص های تجزیه و تحلیل مالی و عوامل تعیین کننده عملکرد مالی در Inyongera SACCO / Cyuve بود. برای آزمایش اهداف فوق از سوالات تحقیق زیر استفاده شده است: شاخص های تجزیه و تحلیل مالی در Inyongera SACCO / Cyuve کدامند؟ عوامل تعیین کننده عملکرد مالی در Inyongera SACCO / Cyuve چیست؟ چه ارتباطی بین شاخصهای تحلیل مالی و عوامل تعیین کننده عملکرد مالی در Inyongera SACCO / Cyuve وجود دارد؟ از طرح تحقیق توصیفی استفاده شد. داده ها از منابع اولیه و ثانویه با استفاده از پرسشنامه ، مصاحبه و مستندات جمع آوری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که درآمد مالی Inyongera SACCO / Cyuve در دوره 2013 که 74٪ بود ، سود بیشتری به همراه داشت و امسال 2013 سالی بود که Inyongera SACCO / Cyuve بیشترین سود را داشت. این به دلیل کاهش هزینه های عملیاتی در سال جاری به عنوان بخشی از کاهش هزینه های پرسنل در مقایسه با سایر سالها است. و 2011 دیگر در نظر گرفته نمی شود زیرا سال شروع بود. توصیه های ارائه شده به Inyongera SACCO / Cyuve برای محاسبه هزینه ها ، نسبت های مالی آن بود تا بتواند هزینه های انجام شده در برابر فروش انجام شده و حاشیه ناخالص به دست آمده برای کنترل بهتر هزینه های تولید و سایر هزینه ها را ارزیابی کند. این م institutionسسه باید هزینه های خود را کاهش دهد تا حداکثر سود را که هدف مشترک همه سازمان ها است به حداکثر برساند تا تجارت خود را کارآمد و موثر کند.

[ad_2]

کتاب The Role of Financial Analysis on the Financial Performance of Microfinance Institutions in Rwanda. A Case Study of Inyongera SACCO/Cyuve From 2011 to 2015