خرید کتاب The Root of All Religion

[ad_1]

آلوین بوید کوهن (1830-1963) یک تئوسوفیست آمریکایی بود. ناشری که کتاب هایی را تألیف کرده است که خودش چاپ کرده ، سخنرانی کرده و طرفدار نظریه اسطوره مسیح بوده است. کوهن که به شدت تحت تأثیر کارهای جرالد مسی و گادفری هیگینز قرار داشت ، استدلال کرد که کتاب مقدس ریشه در سایر ادیان بت پرست دارد و بیشتر تاریخ مسیحی به عنوان افسانه های مصر وجود داشته است. وی همچنین پیشنهاد کرد که کتاب مقدس نمادین است و وقایع واقعی را توصیف نمی کند و استدلال کرد که رهبران کلیسا از اواخر قرن سوم شروع به سو began تعبیر کتاب مقدس کردند.

[ad_2]

کتاب The Root of All Religion