خرید کتاب The Stolen Train

[ad_1]

آیا گروه کوچک سربازان اتحادیه واقعا می توانند برنامه جسورانه خود را عملی کنند؟ آیا آنها می توانند در روز روشن قطار را از اتحادیه ها بدزدند و آن را به چاتانوگا برسانند؟ اگر آنها موفق می شدند ، ماه ها جنگ کوتاه می شد. اگر شکست بخورند ، مجازات یک جاسوس را می کشند – مرگ با حلق آویز. این داستان مهیج براساس یکی از دراماتیک ترین و قهرمانانه ترین قسمت های جنگ داخلی ساخته شده است.

[ad_2]

کتاب The Stolen Train