خرید کتاب The Two Hands of God : The Myths of Polarity

[ad_1]

دو دست خدا تجربه قطبی انسان را کاوش می کند ، شرایطی که در آن ویژگی های به ظاهر مخالف بخشی از یک کل بزرگتر است. نویسنده روش هایی را بیان می کند که فرهنگ های مختلف مفهوم قطبیت را از طریق زبان نمادین اسطوره ، ادبیات و چاپ هنری بیان می کنند.

[ad_2]

کتاب The Two Hands of God : The Myths of Polarity