خرید کتاب The Virtue of Patience

[ad_1]

آیا وقتی یاد می گیرید کاری را انجام دهید احساس می کنید که وقت تلف می کنید؟ حوصله این را ندارید که در صف انتظار بروید جایی بروید؟ فکر می کنید وقتی باران می بارد روز شما را خراب کند؟ فضیلت صبر ، پانزده داستان کوتاه مصور را ارائه می دهد که اهمیت صبر و اینکه چگونه می توانیم این فضیلت را عملی کنیم ، برجسته می شود.

[ad_2]

کتاب The Virtue of Patience