خرید کتاب Trauma in Otolaryngology :

[ad_1]

تروما جنبه مهمی از تمام تخصصهای مراقبتهای بالینی است. به عنوان یک قاعده ، هر تخصص روش ها و پروتکل های خاص خود را برای مقابله با تروما دارد. این کتاب جنبه های مختلف آسیب گوش و حلق و بینی را برای همه گروه های متخصص – دانشجویان ، کارآموزان و پزشکان مستقل – به طور یکسان متمرکز کرده و راهنمایی های اساسی را برای مدیریت بهینه آسیب گوش و حلق و بینی ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Trauma in Otolaryngology :