خرید کتاب Tribute and Trade : China and Global Modernity, 1784–1935

[ad_1]

در قرن های 18 و 19 ، روابط بین چین و غرب با محدودیت های شدید سلسله چینگ در دسترسی از خارج و جاه طلبی های امپراتوری غرب تعریف شد. تعاملات فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی غالباً متراکم بوده و هر دو طرف دارای سوicion ظن و سو تفاهم بودند. با این وجود تجارت شکوفا شده و برخلاف روایت رسمی ، مواردی از تبادل فرهنگی و دوستی وجود داشته است. ادای احترام و تجارت: چین و مدرنیته جهانی ، از طریق مثالهایی ، برخوردهای چین و غرب در این دوره و فراتر از آن در آغاز قرن 20 را بررسی می کند. برگرفته از هنر ، ادبیات ، علوم ، سیاست ، موسیقی ، آشپزی ، لباس و موارد دیگر. چین و غرب چگونه یکدیگر را دیدند ، چگونه بر یکدیگر تأثیر گذاشتند و میراث ماندگار این تماس چه بود؟

[ad_2]

کتاب Tribute and Trade : China and Global Modernity, 1784–1935