خرید کتاب Trinitarian Doxology : T. F and J. B. Torrance’s Theology of Worship As Participation by the Spirit in the Son’s Communion with the Father

[ad_1]

بیشتر رویكردهای الهیات شرعی ، انسانمحوری است: مطالعه مراسم مذهبی در درجه اول به آنچه ما عبادت كنندگان انجام می دهیم ، متمركز است. توماس اف تورنس و جیمز بی تورانس رویکردی مثلثی و مسیحی محور را ارائه می دهند. این امر نه تنها “چرا” پرستش و نه به سادگی “چه” یا “چگونه” عبادت را اطلاع می دهد ، بلکه محور آن عبادت است که ما می پرستیم. با اهمیت تر ، نقش اصلی انسانیت مسیح را به عنوان یک کاهن اعظم صعود شده کاملاً تشخیص می دهد که به تنهایی عبادت کامل ارائه می دهد و تنها توسط او روح قادر به پرستش خدا هستیم.

[ad_2]

کتاب Trinitarian Doxology : T. F and J. B. Torrance’s Theology of Worship As Participation by the Spirit in the Son’s Communion with the Father