خرید کتاب Trouver sa voie : Comment faire l'entreprise buissonnière ?

[ad_1]

چه دانشجو باشید و چه مشاور ، یک مدیر بازآموزی یا یک جویای کار ، بخشی را که مطابق با ارزش های شما باشد ، پیدا می کنید؟ خواه تاریخ آنها باشد یا افسانه های اصلی آنها ، جنگ ها یا قهرمانانشان ، آیین ها یا تابوهایشان ، همه بخش های فعالیت مانند جوامع وحشی هستند. این کار که به عنوان یک کتاب راهنما در نظر گرفته شده است ، شما را به بازی در دریانوردی دعوت می کند و به شما اجازه می دهد تا در بخشهای مختلف فعالیت به منظور معنا بخشیدن به زندگی حرفه ای خود ، تغذیه فرهنگی خود و از مشاوره تا توزیع ، به حرفه خود بپردازید.

[ad_2]

کتاب Trouver sa voie : Comment faire l'entreprise buissonnière ?