خرید کتاب Trust, Life Satisfaction and Opinions on Immigration in 15 European Countries

[ad_1]

اروپا دائماً در حال تغییر است. بحران اقتصادی ، مهاجرت های گسترده و حملات تروریستی ، همبستگی بین المللی و نگرش نسبت به آزادی های مدنی مانند آزادی حرکت را تحت فشار قرار داده است. چگونه کشورهای اروپایی مهاجرت و پذیرش پناهندگان را ارتقا می دهند ، تا چه حد به رهبران سیاسی و یکدیگر اعتماد دارند؟ آیا ارزش ها ، عقاید و نگرش های مشترکی بین اروپاییان از کشورهای مختلف وجود دارد؟ این گزارش ، جدیدترین داده های نظر سنجی اجتماعی اروپا (ESS) ، یک مطالعه دو ساله گسترده در مورد نگرش ها و ارزش ها در 15 کشور اروپایی ، با تمرکز بر نگرش نسبت به مهاجرت را تجزیه و تحلیل می کند.

[ad_2]

کتاب Trust, Life Satisfaction and Opinions on Immigration in 15 European Countries