خرید کتاب Truth, Force, and Knowledge in Language : Essays on Semantic and Pragmatic Topics

[ad_1]

این کتاب بیست و پنج مقاله از نویسنده را گردآوری کرده است ، که هر یک از آنها به یک مسئله توصیفی یا اساسی می پردازد که در رابطی بین معناشناسی زبان و عمل شناسی از یک سو و فلسفه زبان از سوی دیگر بوجود می آید. در سه بخش بهم پیوسته سازمان یافته شده است (I. مسائل معنی و حقیقت ؛ II. مسائل معنی و قدرت ؛ III دانش دانش) ، مقالات حاکی از آن است که برخی از موضوعات اصلی در زمینه های فوق الذکر اغلب به طرقی پرداخته شده اند که پیچیدگی آنها را بسیار نادیده می گیرند تجربی یا مفهومی و تلاش برای ترسیم چشم اندازهایی که می توان درک بهتری از چنین موضوعاتی را از آن جست و جو کرد. این کتاب زبان شناسانی را که در معناشناسی و عمل گرایی کار می کنند و فیلسوفانی که در فلسفه زبان و معرفت شناسی فعالیت می کنند ، مورد توجه قرار خواهد داد.

[ad_2]

کتاب Truth, Force, and Knowledge in Language : Essays on Semantic and Pragmatic Topics