خرید کتاب Tunnelling Asia 2000: Proceedings New Delhi 2000

[ad_1]

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی Tunneling Asia 2000. این اسناد موضوعاتی مانند طبقه بندی توده سنگ ، تجزیه و تحلیل توده سنگ ، تونل بزرگراه و ذخیره سازی زیرزمینی و همچنین تونل های مترو را شامل می شود.

[ad_2]

کتاب Tunnelling Asia 2000: Proceedings New Delhi 2000