خرید کتاب Turkey’s Relations with the Middle East : Political Encounters after the Arab Spring

[ad_1]

این جلد روابط سیاسی معاصر ترکیه و خاورمیانه را بررسی می کند. در پرتو خیزش های عربی سال 2011 ، بحران سوریه ، تشدید تروریسم منطقه ای و اقدام به کودتای نظامی در ترکیه ، این نشان دهنده نوسانات چشمگیر سیاست خارجی ترکیه در قبال کشورهای اصلی خاورمیانه ، مانند ایران ، است. عربستان سعودی ، مصر ، سوریه و عراق. شرکت کنندگان درگیر شدن روزافزون ترکیه در امور منطقه ای خاورمیانه و همچنین پرداختن به موضوعاتی مانند تروریسم ، جنبش های اجتماعی و سیاسی و مبارزات برای حقوق اقلیت ها هستند. اگرچه این موضوعات به طور سنتی به عنوان موضوعات داخلی در نظر گرفته می شدند ، این كتاب بعد فزاینده منطقه ای و پیامدهای آنها را در امور خارجه تركیه و كشورهای خاورمیانه برجسته می كند.

[ad_2]

کتاب Turkey’s Relations with the Middle East : Political Encounters after the Arab Spring