خرید کتاب Tutoiements : Poèmes pour renaître

[ad_1]

شاعران ر dreamیایی گرسنه هستند ، همیشه فعال ، هرگز تنبل و مضطرب برای محافظت از کلمات ، برای جلوگیری از تبدیل شدن آنها به صداهای صرف ، تجاوز بدون فضیلت. tutoiements بازتاب برخوردهای قلبی است ، آنها پروژه های محبت ، سخنرانی های بدون انحراف هستند که بیش از بقیه طول می کشند. باید آنها را زنده بگذاریم. و برای این گفتمان ها ، برای برخوردهای تصویری است که آنها ایجاد می کنند ، برای موسیقی کلماتی که انتخاب کرده اند ، شاعران مانند نویسنده در یک تمایل بی پایان به تولد دوباره وسواس دارند. و وقتی دو تا از آنها راحتتر متولد می شویم!

[ad_2]

کتاب Tutoiements : Poèmes pour renaître