خرید کتاب Twenty Years After

[ad_1]

کتاب 2 در داستان های عاشقانه D’Artagnan. دو دهه است که شمشیربازان معروف بر کاردینال ریشلیو و میلادی در سه تفنگدار پیروز می شوند. زمان عزم آنها را سست کرده و وفاداری آنها را از دست داده است. اما خائنان و استراتژیست ها هنوز خواستار عدالت هستند: جنگ داخلی تاج و تخت فرانسه را به خطر می اندازد ، در حالی که در انگلیس کرومول تهدید می کند که چارلز اول را به چوبه دار خواهد فرستاد. دوماس چهارم نامیرا خود را از بازنشستگی خارج می کند تا با زمان ، بدخواهی و نیروهای تاریخ شمشیر بزند. اما بزرگترین آزمایش آنها مبارزه تایتانیک با پسر میلادی است که چهره شر را بر تن می کند.

[ad_2]

کتاب Twenty Years After