خرید کتاب Twin Truths

[ad_1]

عکس حقیقت همیشه دروغ نیست … حقیقت چیست؟ و وقتی آن را احساس کردید چگونه آن را تشخیص می دهید؟ جنی و پیپا دوقلو هستند. مانند بسیاری از دوقلوها ، آنها اغلب می دانند که دیگری چه فکری می کند. آنها مکمل یکدیگر هستند. هنگامی که پیپا ناپدید می شود ، جنی تنها می ماند تا وقتی می خواهد بفهمد چه اتفاقی برای “نیمه دیگر” خود افتاده است ، با جهان روبرو شود اما حقیقت می تواند برای جنی لغزنده باشد.

[ad_2]

کتاب Twin Truths