خرید کتاب Two Guys and Me

[ad_1]

برای تولد من دوست پسر من مت موافقت کرد که با یک پسر دیگر سه نفری داشته باشد. من سالهاست که این خیال را دارم. هنگامی که او دوست خود برایان را انتخاب کرد ، نه تنها من تجربه کردم که دو مرد همزمان من را راضی می کنند ، بلکه من نیز لذت می برم که آنها راضی کننده یکدیگر هستند.

[ad_2]

کتاب Two Guys and Me