خرید کتاب Two Terminal Archaic/Early Woodland Sites in Central Michigan

[ad_1]

این جلد شامل تجزیه و تحلیل دو مکان ماقبل تاریخ در Gratiot County ، میشیگان است. نویسنده توصیفی از ویژگی ها و مصنوعات هر دو سایت را ارائه می دهد و در مورد وابستگی فرهنگی احتمالی سایت ها ، که در ترمینال Archaic / Early Woodland ارائه می شود ، بحث می کند.

[ad_2]

کتاب Two Terminal Archaic/Early Woodland Sites in Central Michigan