خرید کتاب Ultrasonic Exposimetry

[ad_1]

معیارهای قرار گرفتن در معرض سونوگرافی اصول سونوگرافی را ارائه می دهد و در مورد زمینه تئوری تولید و دریافت موج صوتی بحث می کند. اندازه گیری ، ابزار دقیق و تفسیر داده های اندازه گیری شده (از جمله تجزیه و تحلیل خطا) به طور دقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

[ad_2]

کتاب Ultrasonic Exposimetry