خرید کتاب Un ours passe la frontière : Un glaçon, il met combien de temps à fondre ? – Histoire de l'éléphant rose et du photographe

[ad_1]

یک خرس ، یک تکه یخ و یک فیل با خیال ، شوخ طبعی و شعر به ما نشان می دهند که انسان همیشه منطقی نیست. سه قطعه کوچک برای خواندن یا بازی بدون تعدیل.

[ad_2]

کتاب Un ours passe la frontière : Un glaçon, il met combien de temps à fondre ? – Histoire de l'éléphant rose et du photographe