خرید کتاب Un pays pour deux frères : Roman

[ad_1]

محمد و رباح دو برادری هستند که در استعمار الجزایر زندگی و بزرگ کردند. آنها در طول جنگ استقلال در دو طرف قرار دارند. آیا پیوندهای دوستانه و برادرانه آنها در این آزمایش زنده می مانند؟

[ad_2]

کتاب Un pays pour deux frères : Roman