خرید کتاب Understanding Branding in Higher Education : Marketing Identities

[ad_1]

این کتاب نظریه انتقادی برند در آموزش عالی را ارائه می دهد. نویسنده از آموزش عالی برای همه طرفداری می کند و آموزش عالی را به عنوان یک حق انسانی ضروری برای رفاه شهروندان و دموکراسی می داند. در ابتدا ، این کتاب مفهوم میل را به عنوان مبنای تئوری برند معرفی می کند. نویسنده سپس از توضیحی در مورد مفهوم مرتبط بودن مرتبط با تمایل به تعمیق درک ما از آموزش عالی به عنوان یک پروژه رهایی بخش استفاده می کند. فصل 4 هویت نام تجاری را اثبات می کند ، که ثابت شده است یک سرمایه گذاری برگشت پذیر در نامگذاری است. از ریاضیدانان برای نشان دادن نظریه نامگذاری در شکل گیری هویت استفاده می شود. سرانجام ، نویسنده همچنین ایده هنرهای لیبرال را مورد بررسی قرار داده و تحلیلی مردم شناختی و انتقادی از گفتمان کالج هنرهای لیبرال ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Understanding Branding in Higher Education : Marketing Identities