خرید کتاب Understanding Pathology: From Disease Mechanism to Clinical Practice

[ad_1]

این کتاب نشان می دهد که چگونه رشته آسیب شناسی در جامعه قرار می گیرد و با علم و پزشکی ارتباط برقرار می کند. این کار بر روی آسیب شناسی آناتومیک متمرکز است و عمل پزشکی آزمایشگاهی را در شرایط بالینی پوشش می دهد. این کتاب برای متخصصان مراقبت های بهداشتی ، به ویژه آسیب شناسان تشریحی مفید است.

[ad_2]

کتاب Understanding Pathology: From Disease Mechanism to Clinical Practice