خرید کتاب Understanding Physicalism

[ad_1]

فیزیکالیسم یک تز متافیزیکی است که به راحتی در قالب یک شعار ارائه می شود – هیچ چیزی بالاتر از فیزیکی نیست – اما فرموله سازی دقیق آن دشوار است. درک فیزیکالیسم ، بینش هایی از فلسفه ذهن و متافیزیک معاصر را برای ارائه گزارشی جدید از خصوصیات فیزیکی و وابستگی متافیزیکی ترکیب می کند و بر این اساس ، فرمول دقیق تر و روشنگری از مقاله فیزیکالیسم را توسعه می دهد.

[ad_2]

کتاب Understanding Physicalism