خرید کتاب Vicious Minds: Part 2

[ad_1]

قسمت دوم از حماسه نتیجه گیری سه بخشی به مجموعه های “مردم بی رحم و بچه های معاون”… آیا می فهمید که چرا دفعه قبل از شما س askedال کردم ، فکر می کنید چقدر کالاهان را می شناسید؟ چون می دانستم شما آنها را نمی شناسید. نه به شکلی که من آنها را می شناختم ، اما نگران نباشید. من شما را به آنها معرفی خواهم کرد ، آنها واقعی خواهند بود ، من به شما نشان خواهم داد که آنها واقعاً قادر به چه کاری هستند ، زیرا من دیگر در سایه نیستم ، سرانجام در اینجا ، در پادشاهی خود هستم. من لعنتی در مورد نظرات شما در مورد من ، و یا آنچه قبل از من آمده است. ما الان کارها را به روش من انجام می دهیم. پس خم شوید … کالاهان

[ad_2]

کتاب Vicious Minds: Part 2