خرید کتاب Vier Trostschriften

[ad_1]

یوهانس ماتسیوس (1504 – 1565) یکی از مشهورترین مبلغان دوره اصلاحات است. مجموعه سخنان وی قرن هاست که مورد استقبال و استقبال قرار گرفته است. با موعظه او اصلاحات را در زادگاه خود یوآخیمستال و فراتر از آن گسترش داد. برای قرن ها ، خطبه های چاپی ماتسیوس به عنوان متن تسلی در منطقه لوتر خوانده می شد. چهار مقاله تسلی خاطر او در این کتاب در نسخه های تاریخی – انتقادی قابل دسترسی است. نسخه ها انتظار دارند كه خوانندگان آنها سطح زباني تاريخي داشته باشند ، در اين اعتقاد كه تلاش براي خواندن ، خواندن فشرده را فراهم مي كند.

[ad_2]

کتاب Vier Trostschriften