خرید کتاب Violences urbaines en RD Congo, que faire?

[ad_1]

خشونت به شهرها حمله کرده و منجر به زیر سوال بردن علل آنها و راه حل های احتمالی مهار آنها شده است. مشارکت نویسندگان به ویژه در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو بسیار مهم است. ضعف دولت و نهادهای آن ، از جمله پلیس ، یکی از توضیحات است. برای کاهش آنها ، جاده ها در حال حرکت به سمت سیاست های عمومی ابتکاری با هدف بازگرداندن عملکرد به شهر هستند.

[ad_2]

کتاب Violences urbaines en RD Congo, que faire?