خرید کتاب Waste Bioremediation :

[ad_1]

این کتاب در مورد پالایش زیستی زباله های جامد و مایع ، از جمله راه حل های منطقه ای برای هند و کاربردهای مربوط به جهان بحث می کند. موضوعات تحت پوشش شامل کاهش آلاینده ها از طریق کمپوست ، محلول های مربوط به ضایعات پالایشگاه های نفتی ، استفاده از میکروارگانیسم ها در تصفیه بیولوژیکی و کاهش سمیت زباله های صنعتی ، سلول های سوختی میکروبی و رفع پلیمریزاسیون میکروبی است. این کتاب همچنین به جذب بیولوژیکی فلزات و تصفیه بیولوژیکی شیرابه ، به ویژه با توجه به اصلاح خاک و آب های زیرزمینی می پردازد. این یک منبع ارزشمند برای محققان ، پزشکان و سیاست گذاران است.

[ad_2]

کتاب Waste Bioremediation :