خرید کتاب Women’s Higher Education in the United States : New Historical Perspectives

[ad_1]

این جلد دیدگاه های جدیدی را در مورد تاریخچه آموزش عالی زنان در ایالات متحده ارائه می دهد. این مقالات با وارد کردن صداها و دیدگاه های جدید در ادبیات تاریخ آموزش عالی از اوایل قرن نوزدهم تا دهه 1970 ، به اهمیت گروه های مختلفی از زنان برای تحصیل یا حذف آنها از تحصیل می پردازد ، و آنها چگونگی شکل گیری این تجارب را با مفاهیم نژاد ، قومیت ، دین ، ​​منشأ ملی تعمیق می بخشند. نش نشان می دهد که چگونه بررسی تاریخچه آموزش زنان می تواند درک ما از م institutionsسسات آموزشی و فرآیندهای عمومی را متحول کند.

[ad_2]

کتاب Women’s Higher Education in the United States : New Historical Perspectives