خرید کتاب Working Creatively with Stories and Learning Experiences : Engaging with Queerly Identifying Tertiary Students

[ad_1]

داستان ها وسیله ای ارزشمند برای متخصصان تحقیق ، آموزش ، خدمات انسانی و هنری هستند تا بتوانند تغییرات فردی و فرهنگی را ایجاد کنند. نویسندگان روشهای مختلفی را که می تواند توسط معلمان ، محققان ، هنرمندان ، جوانان و جامعه کارگران و سایر متخصصان برای تجزیه و تحلیل داستانها به روشهایی که می تواند یادگیری و رفاه را تقویت کند و عملکرد حرفه ای را تقویت کند ، توصیف و اجرا می کند. با ارائه یک مجموعه مختصر و شهودی از تکنیک ها در مورد چگونگی تعامل خلاقانه با داستان ها ، نویسندگان این روش ها را از طریق روایت های دانش آموزان ارشد شناسایی هوشیار کشف و مثال زدند. این حجم کاربردی و نوآورانه بطور مشابه برای خوانندگان ، محققان و پزشکان طراحی شده است.

[ad_2]

کتاب Working Creatively with Stories and Learning Experiences : Engaging with Queerly Identifying Tertiary Students