دانلود کتاب Masters of the Structural Aesthetic :

[ad_1]

این کتاب زیبایی شناسی را به عنوان مربوط به م componentلفه سازه ای در طراحی معماری برجسته می کند. این جنبه کمتر کاوش شده در معماری مورد بحث قرار گرفته و ویژگی های ماندگار ده ساختمان خاص از تاریخ معماری تا به امروز را به لطف زیبایی شناسی ساختاری آنها توضیح داده است. بر اساس تحقیقات جامع ، تجزیه و تحلیل انتقادی محدودیت ها و سایر تأثیرات در طراحی معماری و سازه ای مانند فرهنگ ، حمایت ، هندسه ، منابع و فناوری های موجود ارائه شده است.

[ad_2]

ebookrally