دانلود کتاب The Palgrave Handbook of African Politics, Governance and Development :

[ad_1]

این کتابچه راهنما ، مجموعه واحدی از مقاله ها و مقاله های کاملاً تحقیق شده در زمینه سیاست ، حکمرانی و توسعه آفریقا از دوران پیش از استعمار تا استعمار تا پس از استعمار است. در طی این دوره های بهم پیوسته ، سیاست آفریقا با تجارب متنوع در مناطق مختلف قاره تکامل یافته است. از آنجا که سیاست هم در اقتصاد و هم در جامعه ریشه دارد ، آفریقا شاهد برخی تغییرات در سیاست ، اقتصاد ، جمعیت و روابط آن با جهان بوده است به شیوه هایی که نیاز به تجزیه و تحلیل عمیق دارد. این کار به محققان قدیمی و جدید فرصت مشارکت در جهان سیاست های آفریقایی ، بحث حاکمیت و توسعه را می دهد و به عنوان ماده مرجع آماده برای دانشجویان ، محققان ، سیاست گذاران و سرمایه گذاران سر و کار دارد.

[ad_2]

ebookrally