دانلود کتاب Transfer Pricing in SMEs : Critical Analysis and Practical Solutions

[ad_1]

این کتاب ارزیابی دقیقی از رویکردهای فعلی قیمت گذاری نقل و انتقال را در زمینه شرکت های کوچک و متوسط ​​(SME) ارائه می دهد ، از جمله آخرین به روزرسانی در دستورالعمل های قیمت گذاری انتقال به تاریخ 10 ژوئیه 2017. قوانین قیمت گذاری انتقال را برای SME ها در سراسر جهان. اتحادیه اروپا (EU) و دو روش جایگزین را به عنوان راه حل های مناسب برای مسائل فعلی قیمت گذاری نقل و انتقالات بررسی می کند. نویسندگان رویکردهای جایگزینی مانند Safe Harbor و پایگاه تلفیقی مشترک مالیاتی (CCCTB) را ارزیابی و بحث می کنند. با در نظر گرفتن نقش برجسته SME ها در اقتصاد اتحادیه اروپا ، این کتاب همچنین توصیه های سیاستی را برای دستیابی به اهداف بلند مدت دستور کار EU 2020 ارائه می دهد.

[ad_2]

ebookrally